Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
informuję iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

– Gabriela Święch prowadząca działalność gospodarczą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 41, 43-200
Pszczyna, posiadająca NIP 6381712656, REGON 240842180;
– Dorota Święch prowadząca działalność gospodarczą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 41, 43-200
Pszczyna, posiadająca NIP 6381835330, REGON 381203110;
– Mateusz Kożuch prowadzący działalność gospodarczą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 41, 43-200
Pszczyna, posiadająca NIP 7532381331, REGON 383506961

Wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą MED&EST s.c.
z siedzibą w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 41, 43-200 Pszczyna, NIP Spółki 6381712656, Regon Spółki
240647655
Inspektor ochrony danych
Jako Administratorzy nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych można się
kontaktować z:
Gabrielą Święch elektronicznie e-mail: gabriela.swiech@gmail.com lub na adres: ks. bp. Bogedaina 41, 43-200
Pszczyna.
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcy danych osobowych
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ,
ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
zobowiązującymi do archiwizowania dokumentacji medycznej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej
jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).